10 واژه انگلیسی رو در 4 دقیقه یکبار برای همیشه حفظ شو!


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.