سوال • جاندار تراژنی چگونه جانداری است؟اینکه ژن ها را از جاندار دیگر بگیرد ؟یا اینکه ژن از جاندار دیگه ای از گونه ی دیگر بگیرد؟؟؟آیا یکسان بودن و یا تفاوت گونه ها تاثیری دارد که جاندار تراژنی محسوب شود یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • @javadm328 در سوال گفته است:

  جاندار تراژنی چگونه جانداری است؟اینکه ژن ها را از جاندار دیگر بگیرد ؟یا اینکه ژن از جاندار دیگه ای از گونه ی دیگر بگیرد؟؟؟آیا یکسان بودن و یا تفاوت گونه ها تاثیری دارد که جاندار تراژنی محسوب شود یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  لطفا پاسخ بدید • همه افراد یک گونه جایگاه ژنی یکسان دارند .جاندار تراژنی جانداری است که محتوی ژنی اش شامل ژن یا ژن های گونه های دیگر است که در دی ان آ خود این ژن ها را ندارد. • @elaheh در سوال گفته است:

  همه افراد یک گونه جایگاه ژنی یکسان دارند .جاندار تراژنی جانداری است که محتوی ژنی اش شامل ژن یا ژن های گونه های دیگر است که در دی ان آ خود این ژن ها را ندارد.

  jتشکر


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

21
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.7k
دیدگاه‌ها