سوال • جاندار تراژنی چگونه جانداری است؟اینکه ژن ها را از جاندار دیگر بگیرد ؟یا اینکه ژن از جاندار دیگه ای از گونه ی دیگر بگیرد؟؟؟آیا یکسان بودن و یا تفاوت گونه ها تاثیری دارد که جاندار تراژنی محسوب شود یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • @javadm328 در سوال گفته است:

  جاندار تراژنی چگونه جانداری است؟اینکه ژن ها را از جاندار دیگر بگیرد ؟یا اینکه ژن از جاندار دیگه ای از گونه ی دیگر بگیرد؟؟؟آیا یکسان بودن و یا تفاوت گونه ها تاثیری دارد که جاندار تراژنی محسوب شود یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  لطفا پاسخ بدید • همه افراد یک گونه جایگاه ژنی یکسان دارند .جاندار تراژنی جانداری است که محتوی ژنی اش شامل ژن یا ژن های گونه های دیگر است که در دی ان آ خود این ژن ها را ندارد. • @elaheh در سوال گفته است:

  همه افراد یک گونه جایگاه ژنی یکسان دارند .جاندار تراژنی جانداری است که محتوی ژنی اش شامل ژن یا ژن های گونه های دیگر است که در دی ان آ خود این ژن ها را ندارد.

  jتشکر


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.