رمز "شناساگرهای اسید و باز" (رمزگردانی & تصویرسازی)