همایش فیزیک پایه کازرانیان اردوی مطالعاتی آموزشی فرات ( 94-95) | آلاء