نکات فیزیک  • تو مبحث الکتریسیسته در فیزیک 3 مسائل محاسبه نیروی الکتریکی بیند بار:
    توی فرمول مربوط ب نیروی الکتریکی بین دو بار ، باید بارها بر حسب کولن و فاصله دو بار بر حسب متر گذاشته بشه اما در اکثر سوالات بارها رو بصورت میکروکولن و فاصله رو بر حسب سانتی متر میده برای اینکه به تبدیل کردن نیاز نباشه؛ میشه بارهارو برحسب میکروکولن و فاصله رو برحسب سانتی متر گذاشت در عوض بجای K عدد 90 رو به کسر ضرب کرد:  • برای پیدا کردن فاصله جایی از دو بار نقطه ای میدان برایند توش صفر باشه اولا میدونیم ک میدان برایند بین 2 بار همنام و خارج 2 بار ناهمنام میتونه صفر باشه اما برای بدست اورن فاصله اون نقطه از بارها میتونیم از بارها جذر بگیریم و بعد فاصله میدان صفر رو از هریک از بارها به نسبت جذرشون خواهد بود
    مثلا اگه دوبار مثبت، 16 میکروکولن و 25 میکروکولن در فاصله 90 سانتی متری داشته باشیم ، فاصله میدان برایند صفر از بار 16 میکروکولنی 4x و از بار 25 میکروکولنی ، 5x خواهد بودپس 90 رو بر9 (4x+5x=9x) تقسیم میکنیم میشه x=10 یعنی میدان صفر در 40 سانتی بار 16 میکروکولنی و 50 سانتی بار بزرگتر قرار دارد
    اگه تو همین مثال بارها ناهمنام باشند باتوجه به اینکه میدان صفر از بار با اندازه بزرگتر دورتره، پس فاصله اش از بار 25 میکروکولنی 5x و از بار 16 میکروکولنی 4x و 5x-4x=x=90 پس فاصله میدان از بار بزرگتر برابر 5\*90=450 سانتی متر و از بار کوچکتر 360 سانتی متر خواهد بود.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

22
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.7k
دیدگاه‌ها