همایش زیست شناسی پوریا رحیمی اردوی مطالعاتی آموزشی فرات ( 94-95) | آلاء