همایش عربی میلاد ناصح زاده اردوی مطالعاتی آموزشی فرات ( 94-95) | آلاء