نیاز به مشاوره + پاسخ به سوالات یک تازه شروع کرده دوم تجربی