💠 مشاوره 24 - چطوری تو کنکور حداقل 30 الی 40% کاسب باشیم - قسمت 1 : دیفرانسیل


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.