نکات ترکیبی هیدر.....


  • ادمین

    ۱-کیسه تن۲-ابزی۳-دارای کیسه گوارشی(فقط یک مجرابه سمت بیرون دارد(دهان))۴-صیاد۵-بعضی ازسلولهادارای تاژکازجنس سانتریول که فاگوسیتوزراراحتترمیکند۶-سلولهای پوششی درونی انزیم های هیدرولیزکننده دارند۷-سرومغزوتقسیم بندی عصبی محیطی ندارد۸-دارای ساده ترین دستگاه عصبی شبکه ای ازرشته های عصبی که درتمام بدن پراکنده اند۹-غذایش نوعی سخت پوست بنام دافنیاست که نمودارنوسان ان درص۱۳۶پیش شکل ه است۱۰-بافت داخلی سنگفرشی تک لایه ای است وبافت خارجی مکعبی تک لایه ای است۱۱-بافراینداندوسیتوزموادغذایی رامیبلعد.......


  • مدیر

    @hasanzadeh.fatemeh76gmail.com
    موضوع شما به بخش زیست منتقل شد ، با تشکر