آزمایش عجیب تولید کف • واکنش فوق ازجمله واکنش هایی است که منجر به تولید کف می شود .

  این واکنش بین جوش شیرین ( سدیم بی کربنات یا سدیم هیدروژن کربنات )

  با آلومینیوم سولفات انجام می شود که به مقدار زیاد گاز کربن دی اکسید تولید می کند

  از این واکنش برای خاموش کردن آتش استفاده می شود. • اهههه
  حاجییی خیلی با حاله ها
  منم می خوام!!!