همایش ریاضیات گسسته و جبرواحتمال رضا شامیزاده دوران طلایی(جمع بندی)


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.