همایش ریاضیات گسسته و جبرواحتمال رضا شامیزاده دوران طلایی(جمع بندی)