بازتاب و شکست نور حمید فدایی فرد دوران طلایی(جمع بندی)