زیست شناسی آقای دکتر ارشی کلاس کنکور(1) (95-94)


 • مدیر

  نظر،سوال و یادداشت های شما برای درس زیست شناسی آقای دکتر ارشی

  • اگر سوال درسی دارید، اینجا بپرسید ( سوالات منتخب هفتگی در کلاس حل خواهند شد)

  • نظر و انتقادهای سازنده ی خود در مورد تدریس، فیلم ها ( نحوه ی فیلم برداری، صدابرداری و ادیت فیلم ها) مرتبط با این درس را اینجا مطرح کنید.

  • مشکلات جزوات، و فیلم ها را اینجا مطرح بفرمایید.

  جهت دانلود فیلم های این درس اینجا کلیک کنید.


 • ناظم ادمین

  جلسه 1(مدت زمان 33;49;00):
  1)در ابتدای جلسه، دکتر در رابطه با نحوه مطالعه زیست-موضوعات مطرح شده در سال سوم-و... صحبت میکنند.
  2)شروع فصل اول (ایمنی بدن)-دفاع غیر اختصاصی-همچنین یاد آوری هایی از سال دوم (بافت های پوششی)
  [تماشا جلسه 1 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154


 • ناظم ادمین

  جلسه 2(مدت زمان 30;56;00):
  1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  2)دومین خط دفاع غیراختصاصی(پاسخ التهابی-پاسخ دمایی-گلبول های سفید-پروتئین ها)
  [تماشا جلسه 2 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155


 • ناظم ادمین

  جلسه 6(مدت زمان 44;55;00):
  1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  2)ادامه بررسی مفصل بیماری خودایمنی ms(مالتیپل اسکلروزیس)
  3)آلرژی
  4)ایدز(سندروم نقص ایمنی اکتسابی)
  5)ایمنی در سایرجانداران
  در این جلسه تدریس فصل اول تمام میشود و فصل دوم (دستگاه عصبی)شروع میشود.
  [تماشا جلسه 6 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219


 • ناظم ادمین

  جلسه 7(مدت زمان 18;57;00):
  1)فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)مقدمه فصل تدریس میشود.
  از دقیقه 12 تا پایان جلسه پرسش وپاسخ و حل تست میباشد.
  [تماشا جلسه 7 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

    • updated - - -

  جلسه 8(مدت زمان 58;54;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)بررسی ساختار نورون ها و نورون های میلین دار
  3)فعالیت نورون(پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل)
  ادامه بحث در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 8 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][1]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220][0]][0]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221][1]][1]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220][0]
  [1]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221][1]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221


 • ناظم ادمین

  جلسه 9(مدت زمان 48;59;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ادامه بحث فعالیت نورون-پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل و بررسی نمودار ص 32 کتاب درسی
  3)ارتباط نورون ها با یک دیگر و با سلولهای غیرعصبی - انتقال پیام عصبی و سیناپس
  4)انتقال دهنده های عصبی و انتقال پیام عصبی
  ادامه بحث سیناپس و انتقال پیام عصبی در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 9 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294


 • ناظم ادمین

  جلسه 10(مدت زمان 42;53;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ادامه تدریس سیناپس(سیناپس های الکتریکی در قلب که در سال دوم فصل ششم به آن اشاره شده است)
  3)اعتیاد و اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی
  [تماشا جلسه 10 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295


 • مدیر

  @aysan;14037 said:

  > جلسه 1(مدت زمان 33;49;00):
  > 1)در ابتدای جلسه، دکتر در رابطه با نحوه مطالعه زیست-موضوعات مطرح شده در سال سوم-و... صحبت میکنند.
  > 2)شروع فصل اول (ایمنی بدن)-دفاع غیر اختصاصی-همچنین یاد آوری هایی از سال دوم (بافت های پوششی)
  > [تماشا جلسه 1 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  @aysan;14095 said:

  > جلسه 2(مدت زمان 30;56;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)دومین خط دفاع غیراختصاصی(پاسخ التهابی-پاسخ دمایی-گلبول های سفید-پروتئین ها)
  > [تماشا جلسه 2 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][1]

  @aysan;14110 said:

  > جلسه 3(مدت زمان 26;56;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و ایمنی سلولی)
  > 3)در این جلسه ایمنی هومورال تدریس میشود
  > ادامه ایمنی هومورال(نحوه عملکرد پادتن )در جلسه بعد تدریس میشود...
  > [تماشا جلسه 3 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][2]

  @aysan;14111 said:

  > جلسه 4(مدت زمان 33;51;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)ادامه ایمنی هومورال(نحوه عملکرد پادتن ها)
  > 3)ایمنی سلولی
  > 4)بیماریهای واگیر- واکسن-ایمنی فعال وغیرفعال
  > 5)دستگاه ایمنی پیوند اعضا را با دشواری روبه رو میکند.
  > 6)دستگاه ایمنی با سلولهای سرطانی هم مبارزه میکند.
  > 7)خود ایمنی و بیماری های خودایمنی
  > در این جلسه تا پایان ص 19 کتاب درسی تدریس شد.
  > [تماشا جلسه 4 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][3]

  @aysan;14112 said:

  > جلسه 5(مدت زمان 30;02;01):
  > پرسش و پاسخ وحل وتحلیل تست از مباحث تدریس شده.
  > [تماشا جلسه 5 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][4]

  @aysan;14113 said:

  > جلسه 6(مدت زمان 44;55;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)ادامه بررسی مفصل بیماری خودایمنی ms(مالتیپل اسکلروزیس)
  > 3)آلرژی
  > 4)ایدز(سندروم نقص ایمنی اکتسابی)
  > 5)ایمنی در سایرجانداران
  > در این جلسه تدریس فصل اول تمام میشود و فصل دوم (دستگاه عصبی)شروع میشود.
  > [تماشا جلسه 6 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][5]

  @aysan;14115 said:

  > جلسه 7(مدت زمان 18;57;00):
  > 1)فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)مقدمه فصل تدریس میشود.
  > از دقیقه 12 تا پایان جلسه پرسش وپاسخ و حل تست میباشد.
  > [تماشا جلسه 7 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][6]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه 8(مدت زمان 58;54;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)بررسی ساختار نورون ها و نورون های میلین دار
  > 3)فعالیت نورون(پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل)
  > ادامه بحث در جلسه بعد...
  > [تماشا جلسه 8 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][7]

  @aysan;14125 said:

  > جلسه 9(مدت زمان 48;59;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)ادامه بحث فعالیت نورون-پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل و بررسی نمودار ص 32 کتاب درسی
  > 3)ارتباط نورون ها با یک دیگر و با سلولهای غیرعصبی - انتقال پیام عصبی و سیناپس
  > 4)انتقال دهنده های عصبی و انتقال پیام عصبی
  > ادامه بحث سیناپس و انتقال پیام عصبی در جلسه بعد...
  > [تماشا جلسه 9 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][8]

  @aysan;14126 said:

  > جلسه 10(مدت زمان 42;53;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)ادامه تدریس سیناپس(سیناپس های الکتریکی در قلب که در سال دوم فصل ششم به آن اشاره شده است)
  > 3)اعتیاد و اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی
  > [تماشا جلسه 10 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][9]

  با تشکر فراوان درج شدند
  خدا خیرتون بده

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1156
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1157
  [4]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1218
  [5]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219
  [6]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220
  [7]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221
  [8]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294
  [9]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295


 • ناظم ادمین

  جلسه 11 ( مدت زمان 31;55;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ساختار و کار دستگاه عصبی(دستگاه عصبی مرکزی و محیطی به طور کلی توضیح داده میشوند)
  3)تدریس مفصل دستگاه عصبی مرکزی(مغز ونخاع)
  4)اعصاب حسی و حرکتی و نحوه عملکرد آنها
  5)مغز و ساختار آن به طور کلی بررسی میشود و توضیحات مفصل هر بخش مغز در جلسات بعد خواهد بود.
  [تماشا جلسه 11 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1296


 • ناظم ادمین

  جلسه 12(مدت زمان 24;57;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  1)تدریس نقش و نحوه عملکرد مخ و مخچه
  تدریس بخش های دیگر مغز در جلسات آینده ...
  [تماشا جلسه 12 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1362


 • ناظم ادمین

  جلسه 13 (مدت زمان 27;51;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  1)ادامه تدریس مغز (ابتدا بحث مخچه که جلسه قبل آغاز شده بود تمام میشود-سپس تمامی بخش های مغز توضیح داده میشوند)
  2)نخاع و ساختار و نقش آن
  [تماشا جلسه 13 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1363


 • ناظم ادمین

  جلسه 14 (مدت زمان 41;52;00):
  ادامه فصل دوم(دستگاه عصبی)
  1)ادامه تدریس نخاع(ساختار نخاع- بخش سفید و خاکستری-اعصاب نخاعی و...)
  2)محافظت از دستگاه عصبی مرکزی
  [تماشا جلسه 14 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1364


 • ناظم ادمین

  جلسه 15(مدت زمان 01;54;00):
  ادامه فصل دوم(دستگاه عصبی)
  1)دستگاه عصبی محیطی(پیکری و خود مختار)
  2)انعکاس زردپی زیر زانو
  3)اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک
  ادامه فصل در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 15 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1365


 • ناظم ادمین

  جلسه 16 (مدت زمان 30;51;00):
  پرسش و پاسخ - پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از مباحثی که تاکنون تدریس شده
  [تماشا جلسه 16 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1442


 • ناظم ادمین

  جلسه 17 (مدت زمان 00;50;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  تا دقیقه 18 پرسش و پاسخ میباشد.
  1)دستگاه عصبی جانوران(دستگاه عصبی هیدر و پلاناریا و حشرات به طور کامل بررسی میشود)
  2)مقایسه مغز مهره داران
  * تدریس فصل دوم (دستگاه عصبی) در این جلسه تمام میشود و از دقیقه 35 تا پایان جلسه پرسش و پاسخ میباشد.
  [تماشا جلسه 17 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1443 • @هانیه said:

  > سلام خسته نباشید
  > من متاسفانه نمی تونم فیلمهای کلاس زیست دکتر ارشی رو ابتدا میتونستم حداقل تماشا کنم ولی الان حتی نمیشه تماشا کرد...دانلود هم نمیشه
  > با تشکر از حمایتتان

  سلام
  برای این موضوع نباید از تگ توضیحات فیلم استفاده میکردید...
  مشکلتون رو بهتر توضیح بدین بشه راهنمایی کرد
  من الان زدم هم پخش آنلاینش سالمه هم لینک های دانلود:|
  برای دانلود راحت از نرم افزار idm استفاده کنید
  برای پخش فیلم ها هم از pot player استفاده کنید
  ................
  در مورد پخش آنلاین هم احتمالا مشکل از مرورگر تون باید باشه
  ازآخرین ورژن مرورگر google chrome استفاده کنین، هم سایت رو سریع تر بالا میاره هم باگ های عجیب و غریب نداره:)
  ..............
  اگه بازم مشکل حل نشد، بیشتر توضیح بدین تا ان شاء الله حل بشه


 • ادمین

  باسلام زیست۲راتدریس نمیکنید؟


 • مدیر

  @hasanzadeh.fatemeh76gmail.com
  با سلام، جواب سوال شما در اینجا ( سوالات متداول - سوال 1 ) قرار دارد،

  همچنین این نکته را یاد آور بشم که کلاس زیست آقای ارشی از اول سال شروع شده بود ولی چون دوربین ما سوخته بود نتوانستیم ضبط کنیم، اما بالاخره تونستیم یک دوربین دیگه تهیه کنیم و از اینجا به بعد را ضبط کنیم که انشالله در سایت قرار می گیرد.
  

  بنابراین توصیه می کنیم فعلا از زیست کنکور آقای پازوکی ( دوم، سوم، چهارم ) یا زیست دوم آقای امینی و یا زیست سوم آقای ارشی استفاده بفرمایید. • سلام ممنون که دوباره تدریس دکتر ارشی رو قرار میدین
  دکتر ارشی در دقیقه 19 وثانیه 51 از فیلم (1)25-09-1394 با و لینک صفحه
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/20/4253
  از جزوه استفاده میکنن لطفا قرار بدین.


 • مدیر

  @tabmosavi1388gmail.com گفته است:

  سلام ممنون که دوباره تدریس دکتر ارشی رو قرار میدین
  دکتر ارشی در دقیقه 19 وثانیه 51 از فیلم (1)25-09-1394 با و لینک صفحه
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/20/4253
  از جزوه استفاده میکنن لطفا قرار بدین.

  ممنون، با اجازه پست شما ویرایش شد، تنها لینک صفحه ی تماشا کافی هست و ما با آن لینک می توانیم درخواست را در سیستم ثبت کنیم.
  پی گیری خواهد شد!

  در جریان باشید که فردا یکشنبه کلیه مدارس تهران تعطیل هستند ( به علت آلودگی هوا ) • سلام الان کلاس ها دیگه ضبط نمیشن ؟ چرا تدریس کلاس زیست امسال رو نمیذارین ؟


 • خیرین کوچک دریا دل

  سلام و عرض خسته نباشید

  خیلی خیلی ممنون بابته فیلم ها... واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم

  قسمت های بعدی تدریس دکتر ارشی تو سایت قرار میگیره ؟ یا از تدریس استاد پازوکی استفاده کنیم ؟


 • مدیر

  @meysambahramiii گفته است:

  سلام و عرض خسته نباشید

  خیلی خیلی ممنون بابته فیلم ها... واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم

  قسمت های بعدی تدریس دکتر ارشی تو سایت قرار میگیره ؟ یا از تدریس استاد پازوکی استفاده کنیم ؟

  متاسفانه زیست ارشی در سال جاری در کشاکش مشکلات پیش آمده ناقص مانده است . لطفا به بزرگواری خودتان بخشیده و از زیست پازوکی استفاده بفرمایید . • سلام من ازفیلم های شما استفاده میکنم و خیلی تاثیر داره درتراز آزمونم ولی واسه زیست کلاس ها ناقصن میخواستم بپرسم برای کنکور95 فیلم برای زیست درسایت قرارداده نمیشه؟؟؟ • سلام
  یه پیشنهاد
  این 3 تا فیلم هم پاک کنید چون هیچ دردی رو دوا نمیکنه
  هم هاست تون خالی تر میشه هم دیگه به این سوالات تکراری که برگذار میشه یا نه پاسخ نمیدید مرسی 🙂 • سلام.روزتون بخیر.هزاران بار ممنون ازتون.ایشالا حضرت زهرا شفی شما در آخرت و یوسف گمشده اش در این دیار ،یار ی کننده و پشتیبان شما باشه.
  از همه کسایی که تو این موسسه که به این صورت وقف شده هم از دبیران-اساتیدو مدیران و برنامه ریزها-مدیران و هیت مدیره دبیرستان صنعتی شریف و تمام کسانی که ولو خدمت کوچکی برای آماده شدن و در اختیار گذاشتن این فیلم های آموزشی میکنن درد نکنه و بهتون خدا قوه میگم.بچه های شهرستان که خودمم یکی از این اقشار هستن واقعا وقتی تبلیغات تلویزیونی و و دی و دی های که تبلیغ میکنن رو میبینیم تو روحیه امون تاثیر منفی داره و این تاثیر زمانی بیشتره که با یه تلفن میفهمی که باید پنج میلیون بدی چنتا درسو تهیه کنی.من خودم به نوبه تو درس عربی خیلی مشکل داشتم به قول یارو گفتنی لگن لگن بود درس عربیم.ولی با تدریس عالی و پر انرژی اقای ناصح زاده واقعا علاقه مند شدم.ایشالا خدا به ایشون توفیق بیشتر و انرژی مضاعف و همینطور دعا میکنم که خدا از مادیات دنیا هرچی بخواد بهش بده ایشالا و آخرتشم که حتما دعا میکنم.یه نقد کوچیک بکنم اینکه ما بچه های تجربی که زیست و قسمت ژنتیک خیلی برامون مهمه متاسفانه تو آلبوم درساتون خیلی ضعیف کار شده رو زیست و عملا اصلا هیچ بحثی در مورد زیست و ژنتیک به طور کامل نیست.این دق دق ما بچه های تجربی هست.یادمه از وقتی که من وارد این رشته شدم هر کسی میشنید در مورد رشته ام مورد هجمه و حمله قرار میدادش.من فکر میکنم به این خاطره که ما هنوز نتونستیم طعم لذیذ زیستو بچشونیم به منتقدا و بچه های زیست.و شما مدیران و اساتید میدونید که زیست بسیار دامنه گسترده ای داره و قابل قیاس با دروسی که منطق و استدلال مشخص و قابل قبولی داشتنو و دارن اصلا نیست.و این مورد به روشنی تو تست های سراسری کاملا روشنه که استدلال طراح چیزی بوده که استدلال و جواب دبیران و دانش اموزان برخلاف استدلال طراحبوده و اگرم بررسی کنیم میبینیم هر دو قابل قبولن.به این خاطر که علم زیست علمی است تجربی و بسیار تاثیر پذیر و قابل تغییر.این دلیلی است که خیلی از ما تجربی ها رو گنگ کرده و بسیاری رو منقد این رشته.ازتون خواهش میکنم تا قبل از عید حتی اگه شده ویدیو ها ی سال های قبل رو مخصوصا ژنتیک رو که دبیری بسیار روان توضیح داده باشه با جزوه اگر مقدوره برای ما قشر آسیب پذیر تجربی بذارید.خیلی ممنون میشیم....و اما یه نکته خطاب به خودم و دوستانی که این سایتو میبینن و استفاده میکنن:دوستای عزیزم در مشارکت مالی در برپای و پابرجا موندن سایت الا موسسه صنعتی شریف حتی شده با کمترین مقدار کمک کنید که بتونن دوستامون خدمات دهی رو بیشتر بکنن برای افراد آتی کنکوری و بشه سرور رو قوی تر کرد برای کسایی که در دورترین نقاط ایرانم هستن پهنای بیشتری بشه داد و همچنین زحمات اساتید عزیزم هم بتونیم با کمترین مقدار تشکرکه قابل قیاس با الطاف بزرگ این عزیزان قابل قیاس نیست روبه نوبه ای بکنیم.و اینطور باشه که دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما هم تلاشی کنیم و بکاریم تا آیندگان استفاده کنن. ومن الله توفیق.(رضا زرگر)


 • مدیر

  @zargar68 گفته است:

  سلام.روزتون بخیر.هزاران بار ممنون ازتون.ایشالا حضرت زهرا شفی شما در آخرت و یوسف گمشده اش در این دیار ،یار ی کننده و پشتیبان شما باشه.از همه کسایی که تو این موسسه که به این صورت وقف شده هم از دبیران-اساتیدو مدیران و برنامه ریزها-مدیران و هیت مدیره دبیرستان صنعتی شریف و تمام کسانی که ولو خدمت کوچکی برای آماده شدن و در اختیار گذاشتن این فیلم های آموزشی میکنن درد نکنه و بهتون خدا قوه میگم.بچه های شهرستان که خودمم یکی از این اقشار هستن واقعا وقتی تبلیغات تلویزیونی و و دی و دی های که تبلیغ میکنن رو میبینیم تو روحیه امون تاثیر منفی داره و این تاثیر زمانی بیشتره که با یه تلفن میفهمی که باید پنج میلیون بدی چنتا درسو تهیه کنی.من خودم به نوبه تو درس عربی خیلی مشکل داشتم به قول یارو گفتنی لگن لگن بود درس عربیم.ولی با تدریس عالی و پر انرژی اقای ناصح زاده واقعا علاقه مند شدم.ایشالا خدا به ایشون توفیق بیشتر و انرژی مضاعف و همینطور دعا میکنم که خدا از مادیات دنیا هرچی بخواد بهش بده ایشالا و آخرتشم که حتما دعا میکنم.یه نقد کوچیک بکنم اینکه ما بچه های تجربی که زیست و قسمت ژنتیک خیلی برامون مهمه متاسفانه تو آلبوم درساتون خیلی ضعیف کار شده رو زیست و عملا اصلا هیچ بحثی در مورد زیست و ژنتیک به طور کامل نیست.این دق دق ما بچه های تجربی هست.یادمه از وقتی که من وارد این رشته شدم هر کسی میشنید در مورد رشته ام مورد هجمه و حمله قرار میدادش.من فکر میکنم به این خاطره که ما هنوز نتونستیم طعم لذیذ زیستو بچشونیم به منتقدا و بچه های زیست.و شما مدیران و اساتید میدونید که زیست بسیار دامنه گسترده ای داره و قابل قیاس با دروسی که منطق و استدلال مشخص و قابل قبولی داشتنو و دارن اصلا نیست.و این مورد به روشنی تو تست های سراسری کاملا روشنه که استدلال طراح چیزی بوده که استدلال و جواب دبیران و دانش اموزان برخلاف استدلال طراحبوده و اگرم بررسی کنیم میبینیم هر دو قابل قبولن.به این خاطر که علم زیست علمی است تجربی و بسیار تاثیر پذیر و قابل تغییر.این دلیلی است که خیلی از ما تجربی ها رو گنگ کرده و بسیاری رو منقد این رشته.ازتون خواهش میکنم تا قبل از عید حتی اگه شده ویدیو ها ی سال های قبل رو مخصوصا ژنتیک رو که دبیری بسیار روان توضیح داده باشه با جزوه اگر مقدوره برای ما قشر آسیب پذیر تجربی بذارید.خیلی ممنون میشیم....و اما یه نکته خطاب به خودم و دوستانی که این سایتو میبینن و استفاده میکنن:دوستای عزیزم در مشارکت مالی در برپای و پابرجا موندن سایت الا موسسه صنعتی شریف حتی شده با کمترین مقدار کمک کنید که بتونن دوستامون خدمات دهی رو بیشتر بکنن برای افراد آتی کنکوری و بشه سرور رو قوی تر کرد برای کسایی که در دورترین نقاط ایرانم هستن پهنای بیشتری بشه داد و همچنین زحمات اساتید عزیزم هم بتونیم با کمترین مقدار تشکرکه قابل قیاس با الطاف بزرگ این عزیزان قابل قیاس نیست روبه نوبه ای بکنیم.و اینطور باشه که دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما هم تلاشی کنیم و بکاریم تا آیندگان استفاده کنن. ومن الله توفیق.(رضا زرگر)

  من هم به نوبه ی خودم خدا رو شاکر هستم که توفیق خدمت به شما عزیزان را پیدا کرده ام و از الطاف بی پایان شما نهایت سپاس را دارم و امیدوارم شما عزیزان با بهره مندی از آلاء (هر چند پر از عیب و نقص است) بتوانید بهترین نتیجه ها را رقم بزنید .
  درباره ی درس زیست باید خدمت شما عرض کنم هر چند سایت آلاء خالی از فیلمهای درس زیست شناسی نیست و شما می توانید از کلاس دبیران زبده ای چون آقای پازوکی استفاده نمایید ، اما من حق را به شما می دهم که نسبت به دروس رشته ی ریاضی ،احساس کنید که این درس مهم در رشته ی تجربی مغفول مانده است که البته باور بفرمایید علت آن نه غفلت ما از این رشته ی دبیرستانی بلکه کمبود امکانات برای برگزاری کلاس های بیشتر می باشد. به طور مثال زیست ارشی که دوستان اینقدر پیگیر آن هستند به دلیل مشکلات فنی از ابتدای سال ضبط نشده است و ناقص مانده است که البته امیدوارم به زودی کمبود آن جبران شود . در نهایت از شما و همه ی دوستان تجربی نهایت سپاس را دارم که با وجود همه ی کمبودها همچنان ما را دنبال می کنید و از خداوند منان می خواهم به ما کمک کند تا با کنار زدن مشکلات ، هر روز بهتر روز گذشته در خدمت شما عزیزان باشیم .
  در ضمن از فهم بالای شما درباره ی مسئله ی کمک مالی (donate) بسیار سپاسگذارم چرا که متاسفانه فرهنگ این مسئله در کشور ما جا نیفتاده است. مثالهای فراوانی از سایت های بیگانه ی عام المنفعه وجود دارد که حیات خود را از طریق کمک مالی حامیان مردمی خود فراهم می کنند که یکی از مثالهای معروف آن wikipedia می باشد که شاید دیده یاشید هر ساله برای مدتی در بالای صفحات این وبسایت از کاربران دعوت به کمک مالی به هر قدری که مایل هستند، می کند . شاید باور نکنید اما اگر حتی نصفی از بازدیدکنندگان سایت ماهی هزار تومان به آلاء کمک کنند ، چه کمک بزرگی به آلاء شده است . همانطور که همیشه عرض کرده ایم آلاء منابع مالی تامین شده را جز در راه بهبود خدمات آموزشی رایگان خود استفاده نمی کند و در تامین این منابع از طریق هیچ نهادی پشتیبانی نمی شود. • با سلام آقای شاهرخی.ممنون از لطفتون که جواب دادین و سپاسگزار ازهمه خوبی های بی دریغ شما و دوستانتون.
  امروز اومدم فیلم آوزشی فیزیک رو دانلود کنم که جواب پیامتونو خوندم.
  شما لطف دارین به من.بله من هم کاملا موافقم.و دیروز میخواستم همین پیشهناد رو بدم که حداقل هزارتومن درماه.وخودمم میخواستم استارت بزنم که هرچی رو لینک مالیتون کلیک کردم ارور داد.
  خب مطمینا اگه حداقل چنین کمکای به موسسه میشد حتما مشکل فنی برطرف میشد و درس زیستم از این قافله عقب نمیموند.
  علی ایاحال از دوستان که میخونن به خصوص بچه های تجربی کمک کنید تا مشکل فنی موسسه حل بشه (تو نیکی کن و در دجله انداز.......که ایزد دربیابانت دهد باز)دوستای عزیز همیشه لطف خدا ونیت ته دل خودتونو ملاک قرار بدین.و از دوستانمونم در موسسه خواهش میکنم مجدد حداقل تا عید یکسری بحث های مهم مثل ژنتیک مخصوصا سوالای احتمال که اکثرا تو حل اینطورمسائل مشکل داریم.

  یه انتقادم بکنم.البته ببخشیدا. نحوی تدریس آقای پازوکی با اینکه ارادت دارم خدمتشون گیرا و جذاب نیست.یعنی پرانرژ ی ظاهر نمیشن.البته در مورد انرزی دربارهی آقای ارشیم همینطوره.البته سوالای که ابتدای جلسه میکنن خیلی خوبه.من خودم همیشه استاپ میکنم و جواب میدم و اگر نتونستم جواب رو بگم دنبال بحث مورد نظر میگردم-نت برمیدارم.
  واین سوالات کم کم کنار هم یه مجموعه خوب شده که هروز با مرورش تسلط پیدا کردم.
  به دوستانم پیشنهاد میکنم همینطورعمل کنن.این یکی از نقاط قوت تدریس ایشونه.

  نقطه قوت دیگه استفاده از اسلایدهای تصویری در حین آموزشه.که یه جذابیتی که این اسلایدها دارن اینه که از تصاویر خارج از کتاب گرفته شدن و این دانش آموز رو بهتر و بیشتر جذب میکنه به این خاطر که میفهمه که یه بحث فراکتابی در بیرون از فصل کتاب هست که خیلی جذابتره و این امادگی ذهنی بیشتری براش فراهم میاره که بره بیشتر دنبالش تا اینکه تکرار خسته کننده داشته باشه.

  من درس های آقایون ناصح زاده-کازرانیان-جعفرپور رو دنبال میکنم و خیلی جذاب و گیرا تدریس میکنن.و خدا قوه هم میگم بهشون.

  در آخر بازهم ازتون ممنونم و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای شما و تک تک همکارانتون دارم.

               ومن الله تو فیق(رضازرگر)zargar867262@gmail.com

 • مدیر

  @amirreza_rahmani
  سلام، همه ی این فیلم ها که رو سایته دونه دونه جمع شده و ضبط شده و الان رسیده به 4100 ساعت فیلم آموزشی!
  آقای ارشی هم از اینجا به بعد ضبط میشه فقط الان اردوی علمی هست و کلاسی نیست که بخواهیم ضبط کنیم
  مطالب قبلی هم در حد توان دوباره برگزار می کنیم و ضبط می کنیم.

  موفق و موید باشید


 • مدیر

  @zargar68
  سلام
  تحلیلی که برای فیلم های آقای پازوکی نوشته بودید خیلی برام جالب بود، ممنون!
  حتما در تولید فیلم های بعدی این نکات رو هم در نظر می گیریم و به دبیران اطلاع می دیم ( البته در سبک تدریس آنها دخالت نمی کنیم، اما به عنوان پیشنهاد به دبیران عزیز آلاء ارائه می کنیم )
  در مورد خرابی مشارکت مالی :
  من چک کردم الان درسته نمی دونم اون روز چش شده بود، لینکش :
  http://sanatisharif.ir/donate.php

  کد USSD هم وجود داره : #4321*97*720*

  اون لینک خراب را تو کدوم صفحه مشاهده کردید ؟ • سلام تورو خدا اگه هرچی از استاد ارشی دارین بذارین توی سایت ممنون


 • مدیر

  @رسول گفته است:

  سلام تورو خدا اگه هرچی از استاد ارشی دارین بذارین توی سایت ممنون

  سلام دوست من ما تو آلاء همدیگر رو قسم نمیدیم.
  نیازی به قسم خوردن و قسم دادن نیست، تو آلاء همه با هم دوستیم و همه سعی می کنیم در حد توان به دوستامون کمک کنیم.

  از شما خواهش می کنم دیگه قسم ندید!

  در مورد امر شما به روی چشم انشالله از این به بعد فیلم های ایشون در سایت قرار میگیره
  فیلم جلسه 50 هم قرار بود شنبه بیاد رو سایت ولی با همت آقای پاشازاده @mpashazadeh از همکاران خوب و زحمت کش آلاء، تونستیم زودتر فیلم دکتر ارشی رو در سایت قرار بدیم.

  از اینجا به بعد هم تلاشمون رو می کنیم! • مرسی از توجه شما شما وهمکارانتون خیلی زحمت میکشین • اگه میشه بیش تر از فیلم های زیست برای کنکور 95 قرار بدیداین دو سه تا فیلم خیلی کمه... • دکتر ارشی نابغه س خیلی خوب درس میده خدا حفظش کنه مرسی


 

کاربران فعال این بخش

4
آنلاین

18.5k
کاربران

8.1k
موضوع ها

565.1k
دیدگاه‌ها