زیست شناسی آقای دکتر ارشی کلاس کنکور(1) (95-94)


 • مدیر

  نظر،سوال و یادداشت های شما برای درس زیست شناسی آقای دکتر ارشی

  • اگر سوال درسی دارید، اینجا بپرسید ( سوالات منتخب هفتگی در کلاس حل خواهند شد)

  • نظر و انتقادهای سازنده ی خود در مورد تدریس، فیلم ها ( نحوه ی فیلم برداری، صدابرداری و ادیت فیلم ها) مرتبط با این درس را اینجا مطرح کنید.

  • مشکلات جزوات، و فیلم ها را اینجا مطرح بفرمایید.

  جهت دانلود فیلم های این درس اینجا کلیک کنید.


 • ادمین

  جلسه 1(مدت زمان 33;49;00):
  1)در ابتدای جلسه، دکتر در رابطه با نحوه مطالعه زیست-موضوعات مطرح شده در سال سوم-و... صحبت میکنند.
  2)شروع فصل اول (ایمنی بدن)-دفاع غیر اختصاصی-همچنین یاد آوری هایی از سال دوم (بافت های پوششی)
  [تماشا جلسه 1 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154


 • ادمین

  جلسه 2(مدت زمان 30;56;00):
  1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  2)دومین خط دفاع غیراختصاصی(پاسخ التهابی-پاسخ دمایی-گلبول های سفید-پروتئین ها)
  [تماشا جلسه 2 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155


 • ادمین

  جلسه 6(مدت زمان 44;55;00):
  1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  2)ادامه بررسی مفصل بیماری خودایمنی ms(مالتیپل اسکلروزیس)
  3)آلرژی
  4)ایدز(سندروم نقص ایمنی اکتسابی)
  5)ایمنی در سایرجانداران
  در این جلسه تدریس فصل اول تمام میشود و فصل دوم (دستگاه عصبی)شروع میشود.
  [تماشا جلسه 6 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219


 • ادمین

  جلسه 7(مدت زمان 18;57;00):
  1)فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)مقدمه فصل تدریس میشود.
  از دقیقه 12 تا پایان جلسه پرسش وپاسخ و حل تست میباشد.
  [تماشا جلسه 7 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

    • updated - - -

  جلسه 8(مدت زمان 58;54;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)بررسی ساختار نورون ها و نورون های میلین دار
  3)فعالیت نورون(پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل)
  ادامه بحث در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 8 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][1]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220][0]][0]
  [1]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221][1]][1]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220][0]
  [1]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221][1]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221


 • ادمین

  جلسه 9(مدت زمان 48;59;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ادامه بحث فعالیت نورون-پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل و بررسی نمودار ص 32 کتاب درسی
  3)ارتباط نورون ها با یک دیگر و با سلولهای غیرعصبی - انتقال پیام عصبی و سیناپس
  4)انتقال دهنده های عصبی و انتقال پیام عصبی
  ادامه بحث سیناپس و انتقال پیام عصبی در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 9 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294


 • ادمین

  جلسه 10(مدت زمان 42;53;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ادامه تدریس سیناپس(سیناپس های الکتریکی در قلب که در سال دوم فصل ششم به آن اشاره شده است)
  3)اعتیاد و اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی
  [تماشا جلسه 10 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: [[http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295][0]][0]

  [0]: [http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295


 • مدیر

  @aysan;14037 said:

  > جلسه 1(مدت زمان 33;49;00):
  > 1)در ابتدای جلسه، دکتر در رابطه با نحوه مطالعه زیست-موضوعات مطرح شده در سال سوم-و... صحبت میکنند.
  > 2)شروع فصل اول (ایمنی بدن)-دفاع غیر اختصاصی-همچنین یاد آوری هایی از سال دوم (بافت های پوششی)
  > [تماشا جلسه 1 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  @aysan;14095 said:

  > جلسه 2(مدت زمان 30;56;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)دومین خط دفاع غیراختصاصی(پاسخ التهابی-پاسخ دمایی-گلبول های سفید-پروتئین ها)
  > [تماشا جلسه 2 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][1]

  @aysan;14110 said:

  > جلسه 3(مدت زمان 26;56;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و ایمنی سلولی)
  > 3)در این جلسه ایمنی هومورال تدریس میشود
  > ادامه ایمنی هومورال(نحوه عملکرد پادتن )در جلسه بعد تدریس میشود...
  > [تماشا جلسه 3 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][2]

  @aysan;14111 said:

  > جلسه 4(مدت زمان 33;51;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)ادامه ایمنی هومورال(نحوه عملکرد پادتن ها)
  > 3)ایمنی سلولی
  > 4)بیماریهای واگیر- واکسن-ایمنی فعال وغیرفعال
  > 5)دستگاه ایمنی پیوند اعضا را با دشواری روبه رو میکند.
  > 6)دستگاه ایمنی با سلولهای سرطانی هم مبارزه میکند.
  > 7)خود ایمنی و بیماری های خودایمنی
  > در این جلسه تا پایان ص 19 کتاب درسی تدریس شد.
  > [تماشا جلسه 4 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][3]

  @aysan;14112 said:

  > جلسه 5(مدت زمان 30;02;01):
  > پرسش و پاسخ وحل وتحلیل تست از مباحث تدریس شده.
  > [تماشا جلسه 5 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][4]

  @aysan;14113 said:

  > جلسه 6(مدت زمان 44;55;00):
  > 1)ادامه فصل اول (ایمنی بدن)
  > 2)ادامه بررسی مفصل بیماری خودایمنی ms(مالتیپل اسکلروزیس)
  > 3)آلرژی
  > 4)ایدز(سندروم نقص ایمنی اکتسابی)
  > 5)ایمنی در سایرجانداران
  > در این جلسه تدریس فصل اول تمام میشود و فصل دوم (دستگاه عصبی)شروع میشود.
  > [تماشا جلسه 6 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][5]

  @aysan;14115 said:

  > جلسه 7(مدت زمان 18;57;00):
  > 1)فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)مقدمه فصل تدریس میشود.
  > از دقیقه 12 تا پایان جلسه پرسش وپاسخ و حل تست میباشد.
  > [تماشا جلسه 7 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][6]
  >
  > - - - updated - - -
  >
  > جلسه 8(مدت زمان 58;54;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)بررسی ساختار نورون ها و نورون های میلین دار
  > 3)فعالیت نورون(پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل)
  > ادامه بحث در جلسه بعد...
  > [تماشا جلسه 8 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][7]

  @aysan;14125 said:

  > جلسه 9(مدت زمان 48;59;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)ادامه بحث فعالیت نورون-پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل و بررسی نمودار ص 32 کتاب درسی
  > 3)ارتباط نورون ها با یک دیگر و با سلولهای غیرعصبی - انتقال پیام عصبی و سیناپس
  > 4)انتقال دهنده های عصبی و انتقال پیام عصبی
  > ادامه بحث سیناپس و انتقال پیام عصبی در جلسه بعد...
  > [تماشا جلسه 9 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][8]

  @aysan;14126 said:

  > جلسه 10(مدت زمان 42;53;00):
  > 1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  > 2)ادامه تدریس سیناپس(سیناپس های الکتریکی در قلب که در سال دوم فصل ششم به آن اشاره شده است)
  > 3)اعتیاد و اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی
  > [تماشا جلسه 10 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][9]

  با تشکر فراوان درج شدند
  خدا خیرتون بده

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1154
  [1]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1155
  [2]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1156
  [3]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1157
  [4]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1218
  [5]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1219
  [6]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1220
  [7]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1221
  [8]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1294
  [9]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1295


 • ادمین

  جلسه 11 ( مدت زمان 31;55;00):
  1)ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  2)ساختار و کار دستگاه عصبی(دستگاه عصبی مرکزی و محیطی به طور کلی توضیح داده میشوند)
  3)تدریس مفصل دستگاه عصبی مرکزی(مغز ونخاع)
  4)اعصاب حسی و حرکتی و نحوه عملکرد آنها
  5)مغز و ساختار آن به طور کلی بررسی میشود و توضیحات مفصل هر بخش مغز در جلسات بعد خواهد بود.
  [تماشا جلسه 11 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1296


 • ادمین

  جلسه 12(مدت زمان 24;57;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  1)تدریس نقش و نحوه عملکرد مخ و مخچه
  تدریس بخش های دیگر مغز در جلسات آینده ...
  [تماشا جلسه 12 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1362


 • ادمین

  جلسه 13 (مدت زمان 27;51;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  1)ادامه تدریس مغز (ابتدا بحث مخچه که جلسه قبل آغاز شده بود تمام میشود-سپس تمامی بخش های مغز توضیح داده میشوند)
  2)نخاع و ساختار و نقش آن
  [تماشا جلسه 13 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1363


 • ادمین

  جلسه 14 (مدت زمان 41;52;00):
  ادامه فصل دوم(دستگاه عصبی)
  1)ادامه تدریس نخاع(ساختار نخاع- بخش سفید و خاکستری-اعصاب نخاعی و...)
  2)محافظت از دستگاه عصبی مرکزی
  [تماشا جلسه 14 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1364


 • ادمین

  جلسه 15(مدت زمان 01;54;00):
  ادامه فصل دوم(دستگاه عصبی)
  1)دستگاه عصبی محیطی(پیکری و خود مختار)
  2)انعکاس زردپی زیر زانو
  3)اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک
  ادامه فصل در جلسه بعد...
  [تماشا جلسه 15 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1365


 • ادمین

  جلسه 16 (مدت زمان 30;51;00):
  پرسش و پاسخ - پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از مباحثی که تاکنون تدریس شده
  [تماشا جلسه 16 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1442


 • ادمین

  جلسه 17 (مدت زمان 00;50;00):
  ادامه فصل دوم (دستگاه عصبی)
  تا دقیقه 18 پرسش و پاسخ میباشد.
  1)دستگاه عصبی جانوران(دستگاه عصبی هیدر و پلاناریا و حشرات به طور کامل بررسی میشود)
  2)مقایسه مغز مهره داران
  * تدریس فصل دوم (دستگاه عصبی) در این جلسه تمام میشود و از دقیقه 35 تا پایان جلسه پرسش و پاسخ میباشد.
  [تماشا جلسه 17 زیست شناسی دکتر ارشی سوم دبیرستان(94-93)| آلاء][0]

  [0]: http://sanatisharif.ir/sanati-sharif-video/15/3/1443 • @هانیه said:

  > سلام خسته نباشید
  > من متاسفانه نمی تونم فیلمهای کلاس زیست دکتر ارشی رو ابتدا میتونستم حداقل تماشا کنم ولی الان حتی نمیشه تماشا کرد...دانلود هم نمیشه
  > با تشکر از حمایتتان

  سلام
  برای این موضوع نباید از تگ توضیحات فیلم استفاده میکردید...
  مشکلتون رو بهتر توضیح بدین بشه راهنمایی کرد
  من الان زدم هم پخش آنلاینش سالمه هم لینک های دانلود:|
  برای دانلود راحت از نرم افزار idm استفاده کنید
  برای پخش فیلم ها هم از pot player استفاده کنید
  ................
  در مورد پخش آنلاین هم احتمالا مشکل از مرورگر تون باید باشه
  ازآخرین ورژن مرورگر google chrome استفاده کنین، هم سایت رو سریع تر بالا میاره هم باگ های عجیب و غریب نداره:)
  ..............
  اگه بازم مشکل حل نشد، بیشتر توضیح بدین تا ان شاء الله حل بشه


 • ادمین

  باسلام زیست۲راتدریس نمیکنید؟


 • مدیر

  @hasanzadeh.fatemeh76gmail.com
  با سلام، جواب سوال شما در اینجا ( سوالات متداول - سوال 1 ) قرار دارد،

  همچنین این نکته را یاد آور بشم که کلاس زیست آقای ارشی از اول سال شروع شده بود ولی چون دوربین ما سوخته بود نتوانستیم ضبط کنیم، اما بالاخره تونستیم یک دوربین دیگه تهیه کنیم و از اینجا به بعد را ضبط کنیم که انشالله در سایت قرار می گیرد.
  

  بنابراین توصیه می کنیم فعلا از زیست کنکور آقای پازوکی ( دوم، سوم، چهارم ) یا زیست دوم آقای امینی و یا زیست سوم آقای ارشی استفاده بفرمایید. • سلام ممنون که دوباره تدریس دکتر ارشی رو قرار میدین
  دکتر ارشی در دقیقه 19 وثانیه 51 از فیلم (1)25-09-1394 با و لینک صفحه
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/20/4253
  از جزوه استفاده میکنن لطفا قرار بدین.


 • مدیر

  @tabmosavi1388gmail.com گفته است:

  سلام ممنون که دوباره تدریس دکتر ارشی رو قرار میدین
  دکتر ارشی در دقیقه 19 وثانیه 51 از فیلم (1)25-09-1394 با و لینک صفحه
  http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/15/20/4253
  از جزوه استفاده میکنن لطفا قرار بدین.

  ممنون، با اجازه پست شما ویرایش شد، تنها لینک صفحه ی تماشا کافی هست و ما با آن لینک می توانیم درخواست را در سیستم ثبت کنیم.
  پی گیری خواهد شد!

  در جریان باشید که فردا یکشنبه کلیه مدارس تهران تعطیل هستند ( به علت آلودگی هوا )


 

پربازدیدهای هفته