همایش ریاضی تجربی رضا شامیزاده دوران طلایی(جمع بندی)