در بخش سمپاتیک چگونه خون بیشتری به قلب شش ها و ماهیچه ف...