تست نامعادله • **ù
  ø¬ù
  ùˆø¹ù‡ ø¬ùˆø§ø¨ ù†ø§ù
  ø¹ø§ø¯ù„ù‡ ûŒ ø²ûŒø± ú†ù†ø¯ ø¹ø¶ùˆ ø¯ø§ø±ø¯øŸ 1 2 3 ø¬ùˆø§ø¨ ù†ø¯ø§ø±ø¯
  **
  (ø±ùˆ ø¹ú(c)ø³ ú(c)ù„ûŒú(c) ú(c)ù†ûŒø¯ øªø§ ø¨ø²ø±ú¯ ø¨ø´ù‡)


 • مدیر

  [quote=vahid link]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد. • [quote=sohrab link]
  [quote author=vahid link=topic=320.msg885#msg885 date=1387033752]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد.
  [/quote]
  غلطه آقا غلطه :دی
  در ضÙ
  ن Ù
  خاطب سوال کاربرا هستن !


 • مدیر

  [quote=vahid link]
  [quote author=sohrab link=topic=320.msg886#msg886 date=1387035144]
  [quote author=vahid link=topic=320.msg885#msg885 date=1387033752]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد.
  [/quote]
  غلطه آقا غلطه :دی
  در ضÙ
  ن Ù
  خاطب سوال کاربرا هستن !
  [/quote]

  Ù
  ن حواسÙ
  نبود دخالت کردÙ
  ،
  اÙ
  ا حالا که اشتباه کردÙ
  بگذار خودÙ
  حل کنÙ
  ، دÙفعه ی بعدی دیگه دخالت نÙ
  ی کنÙ
  ، آخه بد اشتباهی کردÙ
  :

  Ù
  شکل سر اون کسر است که وقتی عددش بین 0 و 1 باشه، بزرگ Ù
  یشه، پس راحت نÙ
  یشه Ú¯Ùفت که اون Ù
  نÙفیه
  پس یک بار دیگه سوال را نگاه کنید :
  در صورت سوال دو طرÙف نا Ù
  عادله نا Ù
  نÙفی است، پس Ù
  ی توان به توان 2 رساند، داریÙ
  :
  [jstex]
  (a+\frac{1}{a})^2 \leq 4 \rightarrow (a^2-1)^2 \leq 0
  [/jstex]

  پس Ù
  عادله 2 جواب به ازای a، Ù
  ثبت 1 و Ù
  نÙفی 1 دارد.

  ببخشید Ù
  ن طبق عادت اودÙ
  سراغ سوال، حواسÙ
  نبود که در سوالات هÙفتگی است.

 • من فکر کنم جوابش درست باشه چون :
  من نمودارش را رسم کردم ( با نرم افزار) عکسش را گذاشتم نگاه کنید


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

2
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.7k
دیدگاه‌ها