تست نامعادله • **ù
  ø¬ù
  ùˆø¹ù‡ ø¬ùˆø§ø¨ ù†ø§ù
  ø¹ø§ø¯ù„ù‡ ûŒ ø²ûŒø± ú†ù†ø¯ ø¹ø¶ùˆ ø¯ø§ø±ø¯øŸ 1 2 3 ø¬ùˆø§ø¨ ù†ø¯ø§ø±ø¯
  **
  (ø±ùˆ ø¹ú(c)ø³ ú(c)ù„ûŒú(c) ú(c)ù†ûŒø¯ øªø§ ø¨ø²ø±ú¯ ø¨ø´ù‡)


 • مدیر

  [quote=vahid link]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد. • [quote=sohrab link]
  [quote author=vahid link=topic=320.msg885#msg885 date=1387033752]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد.
  [/quote]
  غلطه آقا غلطه :دی
  در ضÙ
  ن Ù
  خاطب سوال کاربرا هستن !


 • مدیر

  [quote=vahid link]
  [quote author=sohrab link=topic=320.msg886#msg886 date=1387035144]
  [quote author=vahid link=topic=320.msg885#msg885 date=1387033752]
  [b] Ù
  جÙ
  وعه جواب ناÙ
  عادله ی زیر چند عضو دارد؟ 1      2          3        جواب ندارد
  [/b]
  (رو عکس کلیک کنید تا بزرگ بشه)
  [/quote]

  Ùفقط به ازای x=1 جواب دارد،
  قرار دهید :
  [jstex]
  a = \sqrt{x-1} - x^2
  [/jstex]
  پس a هÙ
  یشه از -1 کوچکتر است، حال نا Ù
  عادله ی Ø´Ù
  ا به نا Ù
  عادله ی زیر تبدیل Ù
  ی شود :
  [jstex]
  -a-\frac{1}{a} \leq 2 \rightarrow (a+1)^2\leq 2
  [/jstex]
  که این Ùفقط به ازای a=-1 یا به عبارت دیگر x=1 جواب دارد.
  [/quote]
  غلطه آقا غلطه :دی
  در ضÙ
  ن Ù
  خاطب سوال کاربرا هستن !
  [/quote]

  Ù
  ن حواسÙ
  نبود دخالت کردÙ
  ،
  اÙ
  ا حالا که اشتباه کردÙ
  بگذار خودÙ
  حل کنÙ
  ، دÙفعه ی بعدی دیگه دخالت نÙ
  ی کنÙ
  ، آخه بد اشتباهی کردÙ
  :

  Ù
  شکل سر اون کسر است که وقتی عددش بین 0 و 1 باشه، بزرگ Ù
  یشه، پس راحت نÙ
  یشه Ú¯Ùفت که اون Ù
  نÙفیه
  پس یک بار دیگه سوال را نگاه کنید :
  در صورت سوال دو طرÙف نا Ù
  عادله نا Ù
  نÙفی است، پس Ù
  ی توان به توان 2 رساند، داریÙ
  :
  [jstex]
  (a+\frac{1}{a})^2 \leq 4 \rightarrow (a^2-1)^2 \leq 0
  [/jstex]

  پس Ù
  عادله 2 جواب به ازای a، Ù
  ثبت 1 و Ù
  نÙفی 1 دارد.

  ببخشید Ù
  ن طبق عادت اودÙ
  سراغ سوال، حواسÙ
  نبود که در سوالات هÙفتگی است.

 • من فکر کنم جوابش درست باشه چون :
  من نمودارش را رسم کردم ( با نرم افزار) عکسش را گذاشتم نگاه کنید


قفل شده است
 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.