نحوه تاثير سوابق تحصيلي در آزمون هاي سراسري 1395و1396