کسانی که در دبیرستان صنعتی شریف در سال93-94 درس می خوانند امسال چه رشته ای قبول شدند؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.