خيلي مهم حتما بخونيد مخصوصا اونايي كه نمره هاي امتحان نهايي چندان خوبي نداشتن


قفل شده است