معرفی رشته ی مهندسی مواد توسط دکتر مداح استاد دانشگاه شریف


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.