پاسخ دستگاه ایمنی


  • دانش آموزان آلاء

    پاسخ: دستگاه ایمنی
    در واقع کتاب اشتباه کرده،هم از نظر علمی هم همونطور که توی بیشتر بدانید215 هست عامل تفاوت مثبت و منفی ها ضخامت اوناس«چون ضخیم ترند رنگ نفوذ نمیکند و قابل پاک کردن نبوده» نه نوع...اما ما مجبوریم برای کنکور نوع بگیریم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.