ابیات برای قرابت


 • خیرین کوچک دریا دل

  دوستان توی اینجا میایم بیتای خارج از کتابو میذاریم!روش فک میکنیم و مفهومشو درک بکینم که برای 9 تا سوال قرابت کار خوبی باشه فک کنم!


 • خیرین کوچک دریا دل

  ناگهان پرده برانداخته ای يعنی چه
  مست از خانه برون تاخته ای يعنی چه
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب
  اين چنين با همه درساخت های يعنی چه


 • خیرین کوچک دریا دل

  طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف
  گر بكشم زهی طرب ور بكشد زهی شرف
  طرف كرم ز كس نبست اين دل پراميد من
  گر چه سخن همی برد قصه من به هر طرف


 • خیرین کوچک دریا دل

  اي كه در كوي خرابات مقامي داري
  جم وقت خودي ار دست به جامي داري
  اي كه با زلف و رخ يار گذاري شب و روز
  فرصتت باد كه خوش صبحي و شامي داري


 • خیرین کوچک دریا دل

  اي كه مهجوري عشاق روا مي داري
  عاشقان را ز بر خويش جدا مي داري
  تشنه باديه را هم به زلالي درياب
  به اميدي كه در اين ره به خدا مي داري


 • خیرین کوچک دریا دل

  روزگاريست كه ما را نگران مي داري
  مخلصان را نه به وضع دگران مي داري
  گوشه چشم رضايي به منت باز نشد
  اين چنين عزت صاحب نظران مي داري


 • خیرین کوچک دریا دل

  خوش كرد ياوري فلكت روز داوري
  تا شكر چون كني و چه شكرانه آوري
  آن كس كه اوفتاد خدايش گرفت دست
  گو بر تو باد تا غم افتادگان خوري


 • خیرین کوچک دریا دل

  طفيل هستي عشقند آدمي و پري
  ارادتي بنما تا سعادتي ببري
  بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش
  كه بنده را نخرد كس به عيب بي هنري


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.