توضیحات همایش فیزیک ۹۴-۹۵ • دید کلی
  همایش استاد کازرانیان از جلسه ۹ توضیحات نداره که در زیر اورده میشه • جلسه ۱۰
  ۱-تشکیل سایه و نیم سایه،حرکت چشمه نور گسترده و تغییر اندازه سایه و نیم سایه
  ۲-شرط داشتن بلندترین طول سایه
  ۳-سه حالت رسیدن پرتو نور به اجسام(اینه ،عدسی ،منشور و ...)
  ۴-چرخش و دوران آینه ها
  حل مثالهای ۱،۴ صفحه ۱ جزوه
  زمان : ۳۲ دقیقه • جلسه ۱۱
  ۱-زاویه شی و تصویر با آینه
  ۲-سرعت انتقال تصویر و آینه
  ۳- بررسی تصویر در آینه مقعر
  حل مثال های ۶٬۲۴٬۱۹ صفحات ۵٬۷٬۸ جزوه
  زمان: ۲۰ دقیقه • جلسه ۱۲
  ۱- بررسی بزرگنمایی،فاصله کانونی،جابجایی جسم از آینه و فاصله شی و تصویر از هم در آینه مقعر
  حل مثال های ۸٬۹٬۱۵٬۱۷٬۲۳ از صفحات ۵٬۶٬۷ جزوه
  زمان :۲۱ دقیقه • جلسه ۱۳
  ۱- بررسی تصویر در آینه محدب ، بزرگنمایی ، فاصله کانونی و جابجایی جسم از آن
  حل مثال های ۱۰٬۱۴ از صفحه ۶ جزوه
  زمان : ۱۳ دقیقه • جلسه ۱۴
  الف ) رابطه ضریب شکست nبا:
  ۱- سرعت نور در ماده
  ۲- زاویه تابش و شکست /رابطه اسنل
  ۳- عمق ظاهری و واقعی
  ۴- زاویه حد
  ب ) بررسی شکست نور ، زاویه حد ،بازتاب کلی ، شکست نور در منشور
  زمان : ۲۰ دقیقه • جلسه ۱۵
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با شکست نور
  مثال های ۲۹،۲۸،۳۲،۳۳ صفحات ۸،۹ جزوه
  زمان : ۱۰ دقیقه • جلسه ۱۶
  ۱-معرفی تیغه های متوازی السطوح
  ۲- بررسی زاویه تابش در تیغه ها در دو حالت :
  الف) در صورت یکسان بودن محیط ورود و خروج نور
  ب) در صورت متفاوت بودن محیط ورود و خروج نور
  ۳- حل مثال هایی در ارتباط با شکست نور
  مثال های ۳۴،۳۵،۳۶،۳۸،۳۷ از صفحات ۹،۱۰ جزوه
  زمان : ۲۲دقیقه • جلسه ۱۷
  ۱-بررسی تصویر ، بزرگنمایی ،فاصله کانونی ، جابجایی ، فاصله تصویر تا شی و توان در عدسی کوژ
  ۲- حل مثال هایی در ارتباط با عدسی کوژ
  مثال های ۴۱،۴۲،۴۳ از صفحه ۱۱ جزوه
  زمان : ۲۵ دقیقه • جلسه ۱۸
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با عدسی ها
  مثال های ۴۸،۴۷ از صفحات ۱۱،۱۲
  زمان : ۱۰ دقیقه • جلسه ۱۹
  ۱-چگالی ،چگالی مخلوط
  ۲- کشش سطحی،چسبندگی سطحی،خاصیت مویینگی
  ۳-حجم ظاهری و واقعی
  ۴- حل مثال هایی در ارتباط با چگالی
  مثال های ۱،۲،۳،۴،۶،۸،۵ از صفحه ۱۳ جزوه
  زمان : ۱۸ دقیقه • جلسه ۲۰
  ۱- فشار
  ۲- بیان واحدهای فشار
  ۳-حل یک مثال از فشار جسم جامد
  زمان : ۸ دقیقه • جلسه ۲۱
  ۱-فشار در مایعات
  ۲-بررسی نیرو و کار در بالابر هیدرولیکی
  زمان : ۱۷ دقیقه • جلسه ۲۲
  بررسی فشار در چهار حالت از لوله های Uشکل
  حل مثال ۹ از صفحه ۱۴ جزوه
  زمان : ۱۶ دقیقه • جلسه ۲۳
  حل مثال هایی از مبحث فشار
  مثال های ۱۰،۱۱،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹ از صفحات ۱۴،۱۵ جزوه
  زمان : ۲۳ دقیقه • جلسه ۲۴
  حل مثال هایی از مبحث فشار
  مثال های ۱۶،۱۸،۱۲ از صفحات ۱۴،۱۵ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه ۲۵
  حل چند مثال مهم از مبحث ترکیب فشار گاز و مایع
  مثال های ۴۱،۴۲ از صفحه ۱۸ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه ۲۶
  حل یک مثال مهم از مبحث ترکیب فشار گاز و مایع
  مثال ۴۳ از صفحه ۱۸
  زمان : ۱۱ دقیقه • جلسه ۲۷
  ۱-گرما و ارتباط آن با تغییر دما و تغییر حالت ماده
  ۲-حالت های ماده
  ۳-بررسی دمای تعادل مخلوط آب و یخ با دو روش تستی و مفهومی
  زمان : ۲۸ دقیقه • جلسه ۲۸
  ۱-بررسی دمای تعادل مخلوط آب و یخ در حالت کلی
  ۲-بیان رابطه ی ساده شده دمای تعادل در مخلوط آب و یخ
  حل مثال ۳۲ صفحه ۱۷ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.