توضیحات همایش فیزیک ۹۴-۹۵ • دید کلی
  همایش استاد کازرانیان از جلسه ۹ توضیحات نداره که در زیر اورده میشه • جلسه ۱۰
  ۱-تشکیل سایه و نیم سایه،حرکت چشمه نور گسترده و تغییر اندازه سایه و نیم سایه
  ۲-شرط داشتن بلندترین طول سایه
  ۳-سه حالت رسیدن پرتو نور به اجسام(اینه ،عدسی ،منشور و ...)
  ۴-چرخش و دوران آینه ها
  حل مثالهای ۱،۴ صفحه ۱ جزوه
  زمان : ۳۲ دقیقه • جلسه ۱۱
  ۱-زاویه شی و تصویر با آینه
  ۲-سرعت انتقال تصویر و آینه
  ۳- بررسی تصویر در آینه مقعر
  حل مثال های ۶٬۲۴٬۱۹ صفحات ۵٬۷٬۸ جزوه
  زمان: ۲۰ دقیقه • جلسه ۱۲
  ۱- بررسی بزرگنمایی،فاصله کانونی،جابجایی جسم از آینه و فاصله شی و تصویر از هم در آینه مقعر
  حل مثال های ۸٬۹٬۱۵٬۱۷٬۲۳ از صفحات ۵٬۶٬۷ جزوه
  زمان :۲۱ دقیقه • جلسه ۱۳
  ۱- بررسی تصویر در آینه محدب ، بزرگنمایی ، فاصله کانونی و جابجایی جسم از آن
  حل مثال های ۱۰٬۱۴ از صفحه ۶ جزوه
  زمان : ۱۳ دقیقه • جلسه ۱۴
  الف ) رابطه ضریب شکست nبا:
  ۱- سرعت نور در ماده
  ۲- زاویه تابش و شکست /رابطه اسنل
  ۳- عمق ظاهری و واقعی
  ۴- زاویه حد
  ب ) بررسی شکست نور ، زاویه حد ،بازتاب کلی ، شکست نور در منشور
  زمان : ۲۰ دقیقه • جلسه ۱۵
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با شکست نور
  مثال های ۲۹،۲۸،۳۲،۳۳ صفحات ۸،۹ جزوه
  زمان : ۱۰ دقیقه • جلسه ۱۶
  ۱-معرفی تیغه های متوازی السطوح
  ۲- بررسی زاویه تابش در تیغه ها در دو حالت :
  الف) در صورت یکسان بودن محیط ورود و خروج نور
  ب) در صورت متفاوت بودن محیط ورود و خروج نور
  ۳- حل مثال هایی در ارتباط با شکست نور
  مثال های ۳۴،۳۵،۳۶،۳۸،۳۷ از صفحات ۹،۱۰ جزوه
  زمان : ۲۲دقیقه • جلسه ۱۷
  ۱-بررسی تصویر ، بزرگنمایی ،فاصله کانونی ، جابجایی ، فاصله تصویر تا شی و توان در عدسی کوژ
  ۲- حل مثال هایی در ارتباط با عدسی کوژ
  مثال های ۴۱،۴۲،۴۳ از صفحه ۱۱ جزوه
  زمان : ۲۵ دقیقه • جلسه ۱۸
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با عدسی ها
  مثال های ۴۸،۴۷ از صفحات ۱۱،۱۲
  زمان : ۱۰ دقیقه • جلسه ۱۹
  ۱-چگالی ،چگالی مخلوط
  ۲- کشش سطحی،چسبندگی سطحی،خاصیت مویینگی
  ۳-حجم ظاهری و واقعی
  ۴- حل مثال هایی در ارتباط با چگالی
  مثال های ۱،۲،۳،۴،۶،۸،۵ از صفحه ۱۳ جزوه
  زمان : ۱۸ دقیقه • جلسه ۲۰
  ۱- فشار
  ۲- بیان واحدهای فشار
  ۳-حل یک مثال از فشار جسم جامد
  زمان : ۸ دقیقه • جلسه ۲۱
  ۱-فشار در مایعات
  ۲-بررسی نیرو و کار در بالابر هیدرولیکی
  زمان : ۱۷ دقیقه • جلسه ۲۲
  بررسی فشار در چهار حالت از لوله های Uشکل
  حل مثال ۹ از صفحه ۱۴ جزوه
  زمان : ۱۶ دقیقه • جلسه ۲۳
  حل مثال هایی از مبحث فشار
  مثال های ۱۰،۱۱،۱۳،۱۴،۱۵،۱۹ از صفحات ۱۴،۱۵ جزوه
  زمان : ۲۳ دقیقه • جلسه ۲۴
  حل مثال هایی از مبحث فشار
  مثال های ۱۶،۱۸،۱۲ از صفحات ۱۴،۱۵ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه ۲۵
  حل چند مثال مهم از مبحث ترکیب فشار گاز و مایع
  مثال های ۴۱،۴۲ از صفحه ۱۸ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه ۲۶
  حل یک مثال مهم از مبحث ترکیب فشار گاز و مایع
  مثال ۴۳ از صفحه ۱۸
  زمان : ۱۱ دقیقه • جلسه ۲۷
  ۱-گرما و ارتباط آن با تغییر دما و تغییر حالت ماده
  ۲-حالت های ماده
  ۳-بررسی دمای تعادل مخلوط آب و یخ با دو روش تستی و مفهومی
  زمان : ۲۸ دقیقه • جلسه ۲۸
  ۱-بررسی دمای تعادل مخلوط آب و یخ در حالت کلی
  ۲-بیان رابطه ی ساده شده دمای تعادل در مخلوط آب و یخ
  حل مثال ۳۲ صفحه ۱۷ جزوه
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه ۲۹
  ۱-حل مثال هایی از مبحث دمای تعادل مخلوط آب و یخ
  مثال های ۲۷،۲۸ از صفحه ۱۶ جزوه
  زمان : ۱۳ دقیقه • جلسه ۳۰
  نیروF
  ۱-نیروی بین دو ذره باردار (قانون کولن)
  ۲- نیروی وارد بر ذره در میدان الکتریکی
  میدان الکتریکی E
  ۳-بیان شکل کمی و کیفی میدان الکتریکی
  ۴-میدان حاصل از یک ذره باردار بر ذره باردار دیگر در فاصله r
  ۵-میدان بین دوصفحه
  انرژی پتانسیل U
  ۶-بیان دو رابطه مهم برای انرژی پتانسیل و روش تعیین +و- بودن آن
  اختلاف پتانسیل V
  ۷-بیان یک رابطه برای اختلاف پتانسیل و روش تعیین +و- بودن آن
  زمان : ۲۶ دقیقه • جلسه ۳۱
  ۱-معرفی جسم رسانای منزوی
  ۲-بررسی نحوه توزیع بار،چگالی سطحی بار،پتانسیل،نحوه تغییر شکل خطوط میدان الکتریکی برای جسم رسانای منزوی
  زمان : ۱۲ دقیقه • جلسه ۳۲
  ۱-حل مثال هایی از مبحث نیرو و میدان الکتریکی
  مثال های ۱،۳،۵،۶،۷ از صفحات ۲۳،۲۴ جزوه
  زمان : ۳۵ دقیقه • جلسه ۳۳
  ۱-حل مثال هایی از مبحث نیرو، میدان، چگالی سطحی و پتانسیل
  مثال های ۸،۱۲،۹،۱۴،۱۵ از صفحات ۲۴،۲۵ جزوه
  زمان : ۲۱ دقیقه • جلسه ۳۴
  ۱-ظرفیت خازن
  ۲-پتانسیل فروریزش ،ثابت دی الکتریکK ،قدرت دی الکتریکE
  ۳-قرار گرفتن دی الکتریک در خازن و نقش آن در:
  الف) بارq
  ب) میدان E
  ج) اختلاف پتانسیل V
  د) ظرفیت C
  ۴-معرفی دی الکتریک های قطبی و غیر قطبی
  ۵- انرژی خازن
  زمان : ۱۹ دقیقه • جلسه۳۵
  ۱-به هم بستن خازن ها در دو حالت سری و موازی و بررسی C,q,V,U
  ۲-حل مثال هایی از مبحث خازن ها
  مثال های ۲۲،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰ از صفحات ۲۵،۲۶ جزوه
  زمان : ۲۸ دقیقه • جلسه ۳۶
  ۱-حل مثال هایی از مبحث خازن ها
  مثال های ۲۱،۲۳،۲۵،۲۷ از صفحات ۲۶،۲۷ جزوه
  زمان : ۲۴ دقیقه • جلسه ۳۷
  ۱-شدت جریان I
  ۲-بیان قانون اهم، عوامل موثر بر مقاومتR در دمای ثابت،مقاومت سیم تو خالی،نقش مقاومت در مدار، انرژی مصرفی، توان مصرفی
  ۳-نقش مولد در مدار، اختلاف پتانسیل دو سر مولد، توان مولد
  ۴- بررسی نمودار توانP بر حسب جریانI و حل یک مثال از آن.
  مثال ۳۳ از صفحه ۳۳ جزوه
  زمان : ۲۱ دقیقه • جلسه ۳۸
  ۱-به هم بستم سری و موازی مقاومت ها
  ۲-مدار تک حلقه و بررسی I و V در آن
  ۳- قانون کیر شهف و حل چند مثال
  مثال ۲۷ صفحه ۳۲
  زمان : ۲۴ دقیقه • جلسه ۳۹
  ۱-حل مثال هایی از مقاومت و مدارها.
  مثال های ۱،۳،۶،۷،۸،۹،۱۰ از صفحات ۲۸،۲۹ جزوه
  زمان : ۲۱دقیقه • جلسه ۴۰
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با مدارها
  مثال های ۱۱تا۱۹ صفحات ۲۹،۳۰ جزوه
  زمان : ۲۵ دقیقه • جلسه ۴۱
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با مدارها
  مثال های ۲۴،۲۸،۳۰ از صفحات ۳۱،۳۲ جزوه
  زمان : ۲۶ دقیقه • جلسه ۴۲
  ۱- حل مثال هایی در ارتباط با مدارها
  مثال های ۳۱،۳۲،۳۶،۳۷،۳۴،۳۸،۳۹،۴۰،۴۱،۴۲ از صفحات ۳۲ تا ۳۴ جزوه
  زمان : ۳۱ دقیقه • جلسه ۴۳
  ۱-میدان مغناطیسی ناشی از سیم، پیچه، سیم لوله
  ۲-تعیین جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم، پیچه، سیم لوله
  ۳-نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی
  ۴-نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
  ۵-تعیین جهت نیروی وارد بر ذره باردار و سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
  ۶- نیروی بین سیم های موازی حامل جریان
  زمان : ۲۰ دقیقه • جلسه ۴۴
  ۱-حل مثال هایی از میدانB ،نیروی وارد بر ذره و ...
  مثال های ۱ تا ۱۵ صفحات ۳۵ تا ۳۷ جزوه
  زمان : ۳۳ دقیقه • جلسه ۴۵
  ۱-شار مغناطیسی
  ۲-قانون فارادی و بیان سه رابطه برای نیرو محرکه
  ۳-بار شارش یافته در مدار، آهنگ تغییر میدان، آهنگ تغییر مساحت
  ۴-بررسی نمودار شار بر حسب زمان
  ۵-حل مثال هایی از مبحث شار، نیرو محرکه و ...
  مثال های ۳۴،۱۹،۲۳،۲۹،۳۱ از صفحات ۳۸ ،۴۰ جزوه
  زمان : ۳۰ دقیقه • جلسه آخر_۴۶
  ۱-بیان قانون لنز و حل چند مثال از آن.
  ۲-القای متقابل، ترانس های افزاینده و کاهنده، ضریب القای متقابل
  ۳-نیرو محرکه خود القایی لحظه ای و متوسط
  ۴-انرژی ذخیره شده در القاگر
  ۵-ضریب خود القایی
  ۶-بررسی نور لامپ و خودالقایی در سیم لوله در قالب یک مثال
  زمان : ۲۷ دقیقه


 • ادمین

  @a.s
  سلام
  ممنون از شما دستتون درد نکنه
  توضیحات شما به زودی در سایت قرار خواهد گرفت • @Roz
  سلام.خواهش می کنم،انجام وظیفه بود.


 • مدیر

  @a.s در توضیحات همایش فیزیک ۹۴-۹۵ گفته است:

  ۱-بیان قانون لنز و حل چند مثال از آن.
  ....
  زمان : ۲۷ دقیقه

  این محبت شما و همه ی عزیزانی که باری از دوش آلاء بر میدارند به هیچ وجه قابل جبران نیست.
  واقعا از همه ی شما دوستان ممنون هستم • @sohrab
  خواهش می کنم ،آلا بیشتر از اینا به گردن ما حق داره.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.